biblioteca-tata-oancea

Date de contact:

BOCŞA
CARAŞ-SEVERIN
Str. Tudor Vladimirescu nr. 11
Cod. 325300
Tel. 0355566899
Email: biblioteca_bocsa@yahoo.com


Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa face parte din lanţul de biblioteci publice cu caracter enciclopedic, care se adresează tuturor categoriilor de utilizatori, fără deosebire de sex, religie, etnie, apartenenţă politică sau statut social sau economic.

Prin varietatea serviciilor şi informaţiilor pe care le oferă, biblioteca bocşană a devenit un centru de coordonare al vieţii culturale şi ştiinţifice locale şi un păstrător al memoriei colective locale.

Ca bibliotecă publică, instituţia a fost înfiinţată în anul 1953, iar din 1992 poartă numele bibliofilului Tata Oancea.

În prezent are doi angajaţi, de specialitate, şi o mulţime de parteneri şi colaboratori (cadre didactice, scriitori, muzicieni, etnografi, artişti plastici, personalităţi din domeniul culturii, editori, oameni de afaceri, etc.)

Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa are un fond de documente de 69.129 u.b. (până la data de azi, 21.10. 2015) şi 3.651 utilizatori înscrişi, din care 1.172 sunt utilizatori activi (cei mai mulţi sunt elevi, cu vârste cuprinse între 14-25 ani, de naţionalitate română majoritatea şi de sex feminin).

Constituirea fondului bibliotecii este şi va fi una dintre sarcinile cheie în activitatea de bibliotecă, deoarece documentele sunt achiziţionate pentru public, colecţiile sunt constituite pentru public, iar diferenţierea fondului determină în mod hotărâtor valoarea şi importanţa bibliotecii.

Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii trebuie să se fondeze pe o gândire profesionistă a bibliotecarului, fără ca această gândire să fie influenţată în vreun fel (politic, religios, comercial); de asemenea, în strategia de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii trebuie ţinut cont că fondul bibliotecii trebuie să răspundă intereselor tuturor membrilor colectivităţii pe care o serveşte, să satisfacă cerinţele de studii şi de cercetări ştiinţifice, dar şi de recreere şi petrecere a timpului liber. Biblioteca trebuie să elaboreze o politică de dezvoltare bazată pe cunoaşterea beneficiarilor şi a nevoilor de studiu şi lectură a acestora. Succesul Bibliotecii “Tata Oancea” constă şi în faptul că deţine ceea ce este cerut, de cele mai multe ori, că satisface în proporţie de 90% nevoile şi cerinţele utilizatorilor (la nivel de zona Bocşa), că publicaţiile circulă, ceea ce înseamnă că biblioteca este activă.

Tot din bunele colaborări cu diverse personalităţi şi cu oameni iubitori de carte şi act cultural am reuşit să obţinem, în mod gratuit, cărţi importante pentru orice bibliotecă şi cititor.

Astfel, în urma politicii de achiziţie aplicată la Biblioteca “Tata Oancea” Bocşa, fondul de documente este constituit din: carte destinată împrumutului la domiciliu (în limba română, engleză, germană, franceză, maghiară şi alte limbi) – în cea mai mare parte, carte de referinţă destinată studiului la sala de lectură – periodice, dicţionare, ghiduri, albume, diverse categorii de alte documente (document însemnând orice suport care conţine o informaţie), precum şi un “fond special”. Acest fond special cuprinde câteva manuscrise, carte veche, ediţii bibliofile, ediţii de lux, cărţi cu ex libris şi diverse însemne (ştampile, stampe, etc), precum şi cărţi cu autograf şi însemnări olografe. Acest fond special nu este foarte bogat, dar este important şi reprezentativ pentru Bocşa.

Prin programele/proiectele sale, Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor specifice, atribuţii prevăzute prin legislaţia în vigoare:

 • Colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit colecţii enciclopedice de cărţi, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii în funcţie de cerinţele reale şi potenţiale ale populaţiei oraşului;
 • Întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor, asigură servicii de informare bibliografică şi documentară de interes local, judeţean şi naţional;
 • Oferă utilizatorilor posibilitatea de studiu, lectură, documentare, atât la sediul instituţiei, cât şi la domiciliu, toate serviciile fiind gratuite;
 • Iniţiază, organizează şi participă la realizarea unor programe de cercetare, de valorificare a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală, de promovare a creaţiilor ştiinţifice, tehnice sau cultural-artistice.

Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, biblioteca realizează acţiuni specific prin care:

 • completează curent şi retrospectiv colecţiile prin achiziţii, abonamente, donaţii, transfer;
 • asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiei acestora, în mod gratuit, în reţeaua bibliotecăutilizator-bibliotecă;
 • prelucrează biblioteconomic colecţiile conform normelor tehnice de specialitate;
 • organizează cataloage în sistem tradiţional;
 • efectuează periodic eliminări din colecţiile uzuale cu respectarea prevederilor legale în vigoare ale publicaţiilor deteriorate fizic, cu un grad excesiv de degradare şi fără caracter bibliofil;
 • constituie anual colecţii de periodice curente;
 • efectuează împrumut la domiciliu din fondul uzual pe o perioadă de 10 zile, cu posibilitate de prelungire;
 • asigură condiţii de studiu la sediul bibliotecii pentru colecţiile de bază;
 • asigură condiţii de studiu sau loisir la sala Biblionet oferind acces gratuit la calculatoare conectate la internet;
 • efectuează operaţii de recuperare a publicaţiilor;
 • organizează activităţi de marketing şi publicitate specifice activităţii bibliotecilor publice;
 • efectuează operaţii de conservare, igienă şi patologie a documentelor;
 • iniţiază şi dezvoltă programe specifice prin care oferă informaţii de interes public pentru şi despre comunitatea locală, organizează activităţi specifice de informare şi formare a utilizatorilor, de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor.
 • acordă atenţie sporită cerinţelor locale, dezvoltând programe specifice, corespunzătoare categoriilor de beneficiari;
 • acordă atenţie sporită comunităţilor (etniilor) conlocuitoare, cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale acestora;
 • sporirea continuă a gradului de utilare tehnică şi îmbunătăţirea resurselor existente;
 • amenajarea şi optimizarea spaţiilor bibliotecii.

Spaţiul bibliotecii este împărţit astfel:

 • Sala de primire este una destinată cărţilor pentru copii, aceştia având acces liber la raft. Cărţile din această sală pot fi împrumutate şi la domiciliu;
 • Sala de lectură – destinată studiului la sediul bibliotecii, dispune de 15 locuri, cuprinde material de referinţă: dicţionare, enciclopedii, ghiduri, albume, etc. şi nu se împrumută la domiciliu. Tot aici este şi biroul bibliotecarului de la serviciul de prelucrare, dotat cu un calculator destinat prelucrării documentelor;
 • Sala de literatură română şi universală, organizată alphabetic, cu acces liber la raft şi împrumut la domiciliu;
 • Sala celorlalte domenii, de asemenea cu acces liber la raft şi împrumut la domiciliu;
 • Sala fondului special – documentele de aici nu se împrumută la domiciliu. Dispune de 15 locuri destinate celor cu aplecare spre studio şi cercetare;
 • O sală a fişierelor tradiţionale – alfabetic şi sistematic, denumită Sala prof.dr. Vasile C. Ioniţă deoarece găzduieşte şi cărţile donate de acesta, volume care nu se împrumută la domiciliu;
 • Biroul bibliotecarului responsabil/ managerului de proiecte/ un birou de lucru: redactare bio-bibliografii, publicaţii în seria “Bocşa – istorie şi cultură”, redactare revista “Bocşa culturală”, realizare calendare, afişe, pliante şi alte materiale de promovare a instituţiei;
 • Sala Biblionet – o sală multifunţională în care îşi desfăşoară activitatea şi Centrul de Tineret Vasiova, o sală care găzduieşte evenimente culturale dispunând de 53 locuri – lansări de carte, prezentare de autori, proiecţii filme, expoziţii, colocvii, simpozioane, ore ale elevilor, etc.

Activitate profesională. Programe şi proiecte.

Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea”Bocşa îşi dovedeşte utilitatea în practica zilnică, atât în relaţie cu utilizatorii, cât şi în relaţie cu alte instituţii şi asociaţii/organizaţii prin asigurarea accesului la informaţii pe suport tradiţional, prin rapiditatea oferirii informaţiilor prin intermediul internetului, prin editarea unor biobibliografii şi a altor publicaţii necesare.

De asemenea, biblioteca se implică în viaţa culturală şi ştiinţifică a comunităţii prin organizarea unor manifestări de înaltă ţinută, prin intermedierea dialogului intercultural, interdisciplinar şi interetnic, devenind sufletul cultural al oraşului.

Între proiectele importante iniţiate şi derulate de Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa enumerăm:

 • Revista “Bocşa culturală”- de 16 ani această publicaţie trimestrială de cultură, se constituie într-o pagină de istorie locală a oraşului Bocşa şi este cuprinsă în activitatea de informare a utilizatorilor, de animaţie culturală şi comunicare a colecţiilor, de atracţie a publicului spre lectură şi bibliotecă, de promovare şi cinstire a oamenilor şi faptelor de cultură din zona Bocşa. Revista adună în paginile ei istoria locului, oglindeşte activitatea bibliotecii şi promovează oameni şi fapte care fac cinste comunităţii. Este o oglindă a activităţii bibliotecii, dar şi o contribuţie originală la construcţia spirituală a zonei. Încă de la început – de 16 ani – este realizată, redactată şi coordonată de Gabriela Şerban.
 • “Bocşa – istorie şi cultură” – este un proiect editorial de cinstire şi omagiere a unor personalităţi şi fapte de cultură locale, zonale şi naţionale şi se înscrie, alături de “Bocşa culturală” în Serviciul bibliographic şi de documentare al Bibliotecii Orăşeneşti “Tata Oancea” Bocşa. În acest proiect au văzut lumina tiparului 35 de volume (până azi). Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • “Gânduri către Dumnezeu” este proiectul de suflet al bibliotecii şi se află la cea de-a VIII-a ediţie. Este un concurs de creaţii literar-artistice pe temă religioasă destinat elevilor, copiilor din Bocşa. Se desfăşoară pe două secţiuni, iar cele mai reuşite lucrări sunt premiate de către un juriu format din cadre didactice, preoţi şi reprezentanţi ai altor culte. În urma concursului ia naştere un volum cu cele mai izbutite creaţii. Iniţiat de bibliotecă în anul 2008, proiectul se bucură de succes. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • Proiecte de omagiere şi cinstire a personalităţilor şi faptelor de cultură. Sunt proiecte importante ale bibliotecii prin care sunt evidenţiaţi oameni deosebiţi şi fapte importante de cultură. Astfel au luat naştere câteva cărţi dedicate unor oameni de seamă, reprezentativi pentru Bocşa: Tata Oancea, Zeno Vancea, Tiberiu Bottlik, Ioanchim Perian, Aurelia Fătu Răduţu, Mihail Gaşpar. De asemenea, au fost amplasate câteva plăci omagiale/comemorative la propunerea bibliotecii şi au fost oferite câteva titluri de Cetăţeni de Onoare ai oraşului sau judeţului. Cel mai recent este Titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin primit de regizorul şi scriitorul Ioan Cărmăzan în urma propunerii din partea bibliotecii bocşene şi a unor oameni din Bocşa. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • Proiect de recuperare a unor manuscrise, fotografii, documente importante şi reprezentative pentru Bocşa. Prin acest proiect biblioteca bocşană redă oraşului pagini de istorie şi cultură ignorate sau, din neatenţie, rătăcite. Astfel, au fost recuperate fotografii vechi, documente din biblioteca lui Tata Oancea şi a altor oameni de cultură din oraş; prin acest proiect au fost realizate plachete şi trofee, medalia bibliotecii, DVDuri de prezentare, calendare şi semne de carte, demonstrând că biblioteca din Bocşa îmbină armonios trecutul cu prezentul, tradiţia cu modernul. Prin acest proiect a luat naştere volumul inedit semnat de Tata Oancea şi recuperat de la gunoi “Moartea călugăriţei fără noroc”. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • Biblioteca – centru cultural şi ştiinţific. Workshop şi ateliere de lucru pe diferite domenii cu scop cultural-educativ. Este un proiect util şi atractiv, care se adresează mai ales tinerilor. În cadrul acestui proiect sunt organizate simpozioane şi conferinţe pe diferite teme cu invitaţi de marcă (istorici, regizori, profesori universitari, actori, specialişti în diferite domenii, etc.), sunt organizate workshop-uri şi proiecţii pe diferite teme. În acest proiect au luat naştere câteva cărţi: cele două monografii ale bibliotecii, un catalog al cărţilor cu autograf, bibliografiile revistelor “Bocşa culturală” şi “Reflex” (Reşiţa), dar şi un film – “Negustorul de amintiri” în regia lui Ioan Cărmăzan şi un workshop de regie şi film. Manifestările din cadrul acestui proiect – ştiinţifice sau sub formă de şedinţe de lucru – sunt mai rare şi mai puţine, deoarece sunt mai pretenţioase, mai costisitoare şi cu o adresabilitate restrânsă. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • Educaţia artistică – stimularea tinerelor talente. Dintotdeauna bibliotecarii au încercat să atragă cât mai mulţi tineri spre bibliotecă, iar în acest sens au organizat diverse manifestări culturale, care mai de care mai atractive. La fel procedăm şi la biblioteca din Bocşa. Prin iniţierea acestui proiect şi prin colaborarea cu profesori şi învăţători am reuşit să organizăm diverse activităţi care se adresează mai ales elevilor. Proiecţii de filme ecranizări şi discuţii pe marginea acestora, montaje literar-artistice, şezători literare, cenaclu literar, piese de teatru. Activităţile sunt permanente şi sunt pe placul beneficiarilor/ publicului participant. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban.
 • Înfruntarea cărţilor – un nou proiect al bibliotecii. Se adresează elevilor şi se derulează în parteneriat cu Liceul Teoretic “Tata Oancea” Bocşa. Este un concurs de lectură în cadrul căruia, pe parcursul unui an şcolar elevii citesc şi propun lecturi. Sunt premiaţi: cea mai bună carte declarată, cea mai bună prezentare şi cel mai împătimit cititor.
 • Concurs de proză scurtă – un concurs anual care se află la cea de-a doua ediţie şi care se adresează bănăţenilor de pretutindeni;
 • “Cu nasu-n carte” – proiect iniţiat de Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa, manager Gabriela Şerban, în urma realizării, timp de 3 ani, a bradului din cărţi. În anul 2012 la sediul bibliotecii am realizat, în prag de sărbători de iarnă, un brad din cărţi, care a atras o mulţime de vizitatori. Astfel a luat naştere acest proiect care şi-a propus promovarea cărţii şi a lecturii. Fiecare persoană care a venit să vadă bradul şi să-şi facă o fotografie la brad, a promovat o carte. În urma derulării acestui proiect a luat naştere un calendar al bibliotecii în care au fost selectate imagini ale unor copii care stau “cu nasu-n carte” lângă bradul cunoaşterii.
 • “Bocşa, un oraş cât o poveste” – cel mai recent proiect al bibliotecii, care-şi propune prezentarea unor monumente din oraşul Bocşa de către copiii bibliotecii şi ai Centrului de Tineret Vasiova. Iniţiator şi manager de proiect Gabriela Şerban. Proiectul se finalizează cu un calendar care prezintă câteva pagini de istorie şi cultură locală.

Am prezentat succint oferta Bibliotecii Orăşeneşti “Tata Oancea” Bocşa, o activitate mult mai complexă şi de bună calitate, greu de creionat în câteva cuvinte, însă este evident faptul că prin astfel de proiecte Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa desfăşoară o importantă şi serioasă activitate în slujba comunităţii şi că, indiferent de posibilităţi, şi-a asumat un rol triplu: de furnizor de servicii informaţionale, de partener în procesul cultural şi de educaţie permanentă, dar şi de coordonator al vieţii culturale şi de lectură.
Gabriela Şerban
21.10.2015


Revista „BOCȘA CULTURALĂ”